IBOR Advies

VTA Visual Tree Assessment

Visual Tree Assessment (VTA) is een methode voor het beoordelen van de veiligheid en de gezondheid van bomen door middel van visuele inspectie. Het is een systematische manier om de staat van een boom te beoordelen door het onderzoeken van verschillende aspecten, zoals de sterkte van de stam en takken, de aanwezigheid van beschadigingen of ziektes, en de integriteit van de wortels.

Onderstaand leggen we uit wat met een VTA inspectie wordt gedaan en wat de zorgplicht inhoudt.

Boomveiligheidscontrole

Een boomveiligheidscontrole is een inspectie van bomen om de veiligheid van de boom en zijn omgeving te beoordelen. Deze inspectie wordt uitgevoerd door een erkende boomverzorger of boomveiligheidscontroleur.

Tijdens een boomveiligheidscontrole wordt de boom geïnspecteerd op tekenen van ziekte, plagen, rot, beschadiging en andere factoren die de stabiliteit en veiligheid van de boom kunnen beïnvloeden. De inspecteur beoordeelt ook de omgeving rond de boom, zoals gebouwen, paden en speeltuinen, om te zien of er risico’s zijn als de boom zou vallen.

Op basis van de bevindingen van de inspectie kan de boomverzorger of boomveiligheidscontroleur aanbevelen dat er actie wordt ondernomen om de veiligheid van de boom te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er snoeiwerk of andere onderhoudswerkzaamheden nodig zijn, of dat de boom verwijderd moet worden als hij een onaanvaardbaar risico vormt.

VTA controle

Het aantal VTA-controles (Visual Tree Assessment) dat nodig is voor een boom, hangt af van verschillende factoren, zoals de leeftijd van de boom, de locatie van de boom en de omgevingsfactoren. Over het algemeen wordt aanbevolen om bomen minstens één keer per drie jaar te laten controleren op hun gezondheid en veiligheid. Dit is vooral belangrijk voor bomen die zich bevinden op plekken waar veel mensen komen, zoals in parken, op speelplaatsen, op schoolpleinen en langs drukke wegen.

Voor oudere of monumentale bomen kan het nodig zijn om vaker dan eens per drie jaar gecontroleerd te worden, aangezien deze bomen gevoeliger zijn voor bepaalde aandoeningen en ziektes. Ook kan het voorkomen dat een boom in een veranderende omgeving staat, bijvoorbeeld bij bouw- of infraprojecten, en dan is het belangrijk om de boom vaker te laten controleren om te zien hoe deze zich ontwikkelt en of er mogelijk risico’s ontstaan voor de veiligheid.

In sommige gevallen kan het ook nodig zijn om bomen onmiddellijk te laten controleren, bijvoorbeeld na een storm of bij veranderingen in de groei van de boom. Het is dan belangrijk om snel actie te ondernemen om eventuele risico’s voor de veiligheid van de omgeving te verminderen. Het is raadzaam om contact op te nemen met een boomspecialist of een gecertificeerde boomverzorger om advies te vragen over hoe vaak een boom gecontroleerd moet worden op zijn gezondheid en veiligheid.

Een VTA bestaat uit drie fasen:

1. Visuele controle waarbij uitwendige kenmerken worden bekeken. Aanwezigheid van vruchtlichamen, groeigedrag, breuken, wonden, etc.

2. Wanneer wordt geconstateerd dat de boom een afwijking heeft, wordt dit bekeken in een nader onderzoek.

3. Bij het nader onderzoek worden de maatregelen omschreven om een boom te kunnen laten herstellen. Soms komt het ook voor dat een boom dan daadwerkelijk gekapt moet worden vanwege de veiligheid.

Blad beoordelen boom IBOR
Dubbele kroon boom IBOR

Wat is zorgplicht?

Op basis van rechtspraak wordt in de praktijk onderscheid gemaakt tussen

– Algemene zorgplicht
– Verhoogde zorgplicht
– Onderzoeksplicht (nader onderzoek)

Een boomveiligheidscontroleur kan verschillende boomveiligheidscontroles uitvoeren,
onderstaand staan de verschillende zorgplichten omtrent bomen kort uitgewerkt.

Algemene zorgplicht

De algemene zorgplicht bomen is de verantwoordelijkheid die eigenaren van bomen hebben om te zorgen voor een gezonde en veilige bomen. Dit zodat bomen geen schade toe kan brengen aan de omgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle soorten bomen, of het nu gaat om bomen in de openbare ruimte, in particuliere tuinen of op bedrijventerreinen.

De algemene zorgplicht omvat het systematisch beoordelen van een boom, dit kan door bijvoorbeeld een Visual Tree Assessment (VTA) of boomveiligheidscontrole (BVC).

De algemene zorgplicht bomen omvat onder meer:

– Het regelmatig controleren van de boom op ziekten, plagen en beschadigingen en het uitvoeren van passende maatregelen om de gezondheid van de boom te behouden
– Het nemen van maatregelen om te voorkomen dat de boom schade toebrengt aan personen of eigendommen in de omgeving. Dit omvat bijvoorbeeld het tijdig verwijderen van dode takken, het snoeien van takken die over wegen of gebouwen hangen, het verwijderen van bomen die in slechte staat verkeren, en het beheren van de boomwortels om schade aan gebouwen, leidingen of straten te voorkomen.
– Het naleven van wet- en regelgeving met betrekking tot bomen, zoals vergunningen voor het kappen van bomen, de bescherming van beschermde boomsoorten en het naleven van de flora- en faunawetgeving.
– Het nemen van verantwoordelijkheid voor de impact van de boom op het lokale ecosysteem, inclusief het bieden van habitat voor flora en fauna.

Als een eigenaar van een boom niet aan zijn algemene zorgplicht voldoet en er als gevolg daarvan schade of letsel ontstaat, kan de eigenaar aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Het is daarom belangrijk voor eigenaren van bomen om regelmatig onderhoud uit te voeren en ervoor te zorgen dat hun bomen veilig en gezond zijn voor de omgeving.

Spechtengat boom IBOR

Verhoogde zorgplicht

Een verhoogde zorgplicht voor bomen kan van toepassing zijn in situaties waarbij er bijzondere risico’s zijn voor de omgeving of voor personen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij bomen in de buurt van drukbezochte openbare plaatsen zoals parken, speeltuinen, scholen of drukke wegen.

Een verhoogde zorgplicht kan inhouden dat de eigenaar van de boom vaker inspecties moet uitvoeren dan normaal gesproken het geval is, en dat er meer aandacht moet worden besteed aan de veiligheid van de boom. Ook kan het zijn dat er meer gespecialiseerde kennis nodig is om de boom veilig te houden, zoals het inschakelen van een boomspecialist of het uitvoeren van meer gespecialiseerde vormen van onderhoud.

Het doel van een verhoogde zorgplicht is om extra veiligheidsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat er ongelukken of schade ontstaan door de boom. Het niet naleven van een verhoogde zorgplicht kan leiden tot aansprakelijkheid voor eventuele schade of letsel.

 

Een verhoogde zorgplicht kan worden vastgesteld door de lokale overheid, zoals de gemeente, of door een rechterlijke uitspraak in een civiele zaak.

Paddenstoel stamvoet IBOR
Paddenstoel boom IBOR

Nader onderzoek

Nader onderzoek bij bomen kan nodig zijn als er tijdens een reguliere boominspectie of -controle indicaties worden gevonden dat er sprake kan zijn van problemen met de gezondheid of veiligheid van de boom. Het doel van nader onderzoek is om meer informatie te verzamelen over de conditie van de boom en om eventuele risico’s voor de omgeving in kaart te brengen.

Nader onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit het uitvoeren van een PICUS meting of het nemen van bodem- of bladmonsters om de stevigheid van de boom te onderzoeken.

 

Afhankelijk van de uitkomsten van het nader onderzoek kan worden besloten welke maatregelen moeten worden genomen om de boom te behandelen of om de veiligheid van de omgeving te waarborgen. Dit kan variëren van het snoeien van takken tot het kappen van de boom als deze niet meer veilig is. Het is belangrijk om dit onderzoek uit te laten voeren door een gecertificeerde boomverzorger of boomspecialist om een accurate beoordeling te krijgen van de conditie van de boom.

Slechte wortel IBOR